Serviceavtale - kaffemaskin

Sist oppdatert: 01.03.2022

VILKÅR

GENERELT

Kunde aksepterer og forplikter seg til disse vilkårene ved aksept av tilbud om kjøp av kaffemaskin med serviceavtale fra X-Partner Salten AS (heretter kalt XPS). 

XPS forplikter seg på lik linje til vilkårene så lenge kunden oppfyller forpliktelsene knyttet til serviceavtalen slik de ble presentert i tilbudet.

XPS forplikter seg til å informere kunden dersom vilkårene i denne teksten endres.

GJENSIDIGE FORPLIKTELSER

X-Partner Salten forpliktelser
XPS forplikter seg til å holde utstyret i vanlig god stand, og vil yte teknisk service i vanlig kontortid, mandag-fredag.

Utskiftning av deler, justeringer, ettersyn og reparasjoner foretas uten tilleggsomkostninger for kunden ved behov. XPS forbeholder seg eiendomsretten til utskiftede deler. 

Deler knyttet til vannforsyningen, så som vannfilter, slanger, rør, koblinger, osv. er ikke inkludert i serviceavtalen og vil bli fakturert separat ved bytte. Vannfilter har normalt en levetid på 12 måneder avhengig av vannkvalitet, og vil bli byttet av XPS i henhold til syklus.

Kundens forpliktelser
Kunde er ansvarlig for vanntilførsel frem til maskinen samt eventuell løsning for stopp av vanntilførsel ved lekkasje, dersom maskinen er tilkoblet vannkran.

Kunde er ansvarlig for daglig rengjøring samt annen rutinemessig rengjøring slik det er angitt i vedlikeholdsplanen. Skader og feil som skyldes manglende rutinemessig vedlikehold vil bli fakturert separat. 

Utskiftning av deler og reparasjoner som skyldes uhell, feilaktig bruk eller forsømmelse fra kundens side, samt forandring av utstyret eller tekniske inngrep som ikke er skjedd i samråd med XPS, vil bli fakturert separat. 

Kunden plikter å varsle XPS dersom utstyret skal flyttes. Eventuelle omkostninger i forbindelse med flytting av utstyret vil bli belastet kunden. Dersom utstyret flyttes til annen adresse som medfører endring i reisevei/ tid for eventuelt teknisk besøk må avtale reforhandles.  

Kunden forplikter seg til i avtaleperioden kun å anvende ingredienser (kaffe m.m.) levert av XPS eller dennes representant. Dersom det blir brukt ingredienser fra andre leverandører vil serviceavtalen ansees som avsluttet og eventuelle reparasjoner vil bli gjort for kundes regning.

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalens varighet er dynamisk og løper inntil oppsigelse er initiert av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er 3 måneder som følger kvartalene i året.
Om ikke skriftlig oppsigelse er mottatt av XPS minimum 1 kalendermåned før kvartalsslutt, fornyes avtalen automatisk for ytterligere ett kvartal.

XPS plikter å sørge for at utstyret kan benyttes i hele oppsigelsestiden.

SÆRSKILTE VILKÅR

XPS kan øke service- og supportavgiften uten å varsle kunden på forhånd gjennom årlig regulering. Økningen vil være relatert til økte kostnader for leveranse av ytelsene, som for eksempel økte lønnskostnader, transportutgifter, offentlige avgifter og varekostnader.

Service belastes forskuddsvis hvert kvartal.

Kunder med aktiv serviceavtale innrømmes 10% rabatt på gjeldende priser på kaffe og øvrige ingredienser. Oppdaterte priser på ingredienser finnes i vår nettbutikk og rabattkoden: KAFFEAVTALE, kan benyttes ved bestilling. Rabatten gjelder kun bestillinger gjort i nettbutikken. Gyldig avtale sjekkes før fakturering.

Ved ekstraordinære forhold (force majeure) som ligger utenfor partenes kontroll kan forsinkelse og driftsstans ikke påberopes mislighold av partene.

ØVRIGE VILKÅR

Disse vilkårene er underlagt norsk lov uten hensyn til eventuelle lovvalgsregler. Eventuelle tvister, som ikke kan løses minnelig, skal avgjøres i Salten Tingrett, med mindre gjeldende preseptorisk lovgivning krever at personkundenes verneting benyttes.