Serviceavtale - multifunksjonsprodukt / skriver

Sist oppdatert 01.12.2022


VILKÅR

GENERELT

Kunde aksepterer og forplikter seg til disse vilkårene ved aksept av tilbud om kjøp av utstyr med serviceavtale fra X-Partner Salten AS (heretter kalt XPS). 

XPS forplikter seg på lik linje til vilkårene så lenge kunden oppfyller forpliktelsene knyttet til serviceavtalen slik de ble presentert i tilbudet.

XPS forplikter seg til å informere kunden dersom vilkårene i denne teksten endres.

GJENSIDIGE FORPLIKTELSER

X-Partner Salten forpliktelser
XPS forplikter seg til å holde utstyret i vanlig god stand, og vil yte teknisk service i vanlig kontortid, mandag-fredag.

XPS forplikter seg til å levere nødvendig rekvisita/ deler til utstyrets drift ved behov når dette varsles enten gjennom automatiske tjenester eller når kunde ber om dette.

Utskiftning av deler, justeringer, ettersyn og reparasjoner foretas uten tilleggsomkostninger for kunden, med unntak av forbruksartikler så som papir og stifter. XPS forbeholder seg eiendomsretten til utskiftede deler.

XPS er ikke ansvarlig for feil som er forårsaket av papir eller rekvisita som ikke er egnet for bruk i utstyret.

Kundens forpliktelser
Kunde er selv ansvarlig for å bytte såkalte CRU (Customer Replacable Units) som blir tilsendt eller levert. Dette skal kun gjøres når maskinen ber om det (0%) eller hvis representant fra XPS ber om at dette gjøres. Dersom løsning for automatisk utsendelse av rekvisita ikke er aktivert hos kunde er kunden selv ansvarlig for å gi beskjed om slikt behov.

Utskiftning av deler og reparasjoner som skyldes uhell, feilaktig bruk eller forsømmelse fra kundens side, samt forandring av utstyret eller tekniske inngrep som ikke er skjedd i samråd med XPS, vil bli fakturert separat. XPS er ikke ansvarlig for tap som følge av driftsstans i utstyret, eller som følge av forsinkelse av reparasjoner.

Kunden plikter å varsle XPS dersom utstyret skal flyttes. Eventuelle omkostninger i forbindelse med flytting av utstyret vil bli belastet kunden. Dersom utstyret flyttes til annen adresse som medfører endring i reisevei/ tid for eventuelt teknisk besøk må avtale reforhandles.

Dersom løsning for proaktiv service (Managed Print Services) er installert plikter kunde å påse at denne kommuniserer og oppdateres slik at driftsavbrudd unngås.

Kunde forplikter seg til å avlese og levere korrekt telleverk for fakturering av avtalen ved hver årsavregning i september/ oktober dersom ikke løsning for proaktiv service er installert og aktiv.

FAKTURERING AV AVTALEN

Standard serviceavtale faktureres forskuddsvis 4 ganger pr år ved kvartalsoppstart. Årlig volum basert på avleste telleverk ved hovedfakturering i oktober, fordeles likt på neste års kvartaler.

Avgiftene i serviceavtalen er todelt. En fast serviceavgift pr måned og variable avgifter basert på bruken av maskinen. 

Overforbruk i forhold til forskuddsbetalte volumer faktureres ekstra ved hovedfakturering og kan føre til økning i forventede volumer for påfølgende år. Eventuelt underforbruk i forhold til forskuddsbetalte volumer fører til endring i forskuddsfakturering av forventede volumer for påfølgende år inntil volumene er justert.

XPS forbeholder seg retten til å justere forventede forskuddsvolumer utenom hovedfakturering dersom reelle telleverk tilsier at beregnet årsvolum er for lavt eller for høyt.

(Dette avsnittet: "FAKTURERING AV AVTALEN" gjelder ikke rammeavtaler med egne vilkår eller dersom annen avregning er tilbudt/ avtalt)

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalens varighet er dynamisk og løper inntil oppsigelse er initiert av en av partene. Gjensidig oppsigelsestid er 3 måneder som følger kvartalene i året.
Om ikke skriftlig oppsigelse er mottatt av XPS minimum 1 kalendermåned før kvartalsslutt, fornyes avtalen automatisk for ytterligere ett kvartal og kunde forplikter å betale for beregnet bruksvolum selv om maskinen ikke benyttes. På lik linje plikter XPS å sørge for at utstyret kan benyttes i hele oppsigelsestiden.

Rekvisita levert gjennom serviceavtalen, både brukt og ubrukt tilhører XPS og skal returneres før eventuell kassering av utstyret. Nylig levert rekvisita som ikke returneres vil bli belastet kunde. Dersom serviceavtalen avsluttes uten at maskinen tas ut av drift vil resterende levetid på rekvisita levert gjennom serviceavtalen bli fakturert kunde. Dette gjelder forbruksvarer som toner og tromler. 

SÆRSKILTE VILKÅR

Levering/ frakt av rekvisita belastes kunde i henhold til reelle utgifter knyttet til dette.

XPS kan øke service- og supportavgiften uten å varsle kunden på forhånd. Økningen vil være relatert til økte kostnader for leveranse av ytelsene, som for eksempel økte lønnskostnader, transportutgifter, offentlige avgifter og varekostnader. Oppsigelse fra kunde som følge av ikke forhåndsvarslede økninger i avgifter skal medføre kreditering av forskjellen mellom tidligere avgift og økt avgift.

Ved ekstraordinære forhold (force majeure) som ligger utenfor partenes kontroll kan forsinkelse og driftsstans ikke påberopes mislighold av partene. XPS er ikke ansvarlig for tap som følge av driftsstans i utstyret, eller som følge av forsinkelse av reparasjoner.

ØVRIGE VILKÅR

Disse vilkårene er underlagt norsk lov uten hensyn til eventuelle lovvalgsregler. Eventuelle tvister, som ikke kan løses minnelig, skal avgjøres i Salten Tingrett, med mindre gjeldende preseptorisk lovgivning krever at personkundenes verneting benyttes.